รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)

คำอธิบายรายวิชา   
     การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสร้างชนิดข้อมูล คลาส คุณสมบัติของวัตถุ
การรับทอด การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ
เอพีไอของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ

 

 

วัตถุประสงค์รายวิชา   

 • 1. เข้าใจความหมายของ คลาส วัตถุ เมธอดของคลาส
 • 2. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • 3. เพื่อสามารถนำโปรแกรมเชิงวัตถุใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 • 4. นำโปรแกรมเชิงวัตถุมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน

แผนการสอน

แผนการสอน
สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน
1
 • แนะนำการเรียนการสอน
 • แนะนำเนื้อหารายวิชา
 • การเข้าชั้นเรียน
 • การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด
 • การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค
 • เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด
 • เอกสารและตำราหลัก
 • แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}
 • บรรยาย
 • แบ่งกลุ่ม
 • สร้าง Line Group
 • Course Syllabus
2

บทที่ 1 แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 • คำอธิบายรายวิชา
 • ประวัติโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
 • ภาษาคอมพิวเตอร์
 • ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
 • ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การวิเคราะห์ปัญหา
 • ผังงาน
 • หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม NetBeanIDE
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • Google Drive
 • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

TH

EN

LAB


3

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • 2.1 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • 2.2 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 • 2.3 Object Orientation
 • 2.4 class & Object
 • 2.5 Encapsulation
 • 2.6 Polymorphism
 • 2.7 Inheritance
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

TH

LAB

 

 • LAB02

EN

 

4

บทที่ 3 แนะนำภาษาไพธอนและโปรแกรม VS-Code เบื้องต้น

 • 3.1 แนะนำภาษาไพธอน(Python)
 • 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
 • 3.3 วิธีการติดตั้ง VS-Code
 • 3.4 วิธีการติดตั้ง Python
 • 3.5 การใช้งาน VS-Code เบื้องต้น
 • 3.6 ไวยากรณ์ทางภาษาไพธอนเบื้องต้น
 • 3.7 การใช้งาน Google Colab เบื้องต้น
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

TH

LAB

 

 • LAB02

EN

 

5

บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ

 • 4.1 ความหมายของตัวแปร
 • 4.2 ตัวแปรในภาษาไพธอน
 • 4.3 การกำหนดค่าตัวแปรหลายค่าในคำสั่งเดียว
 • 4.4 ชนิดของข้อมูลในภาษาไพธอน
 • 4.5 ฟังก์ชันที่ใช้งานกับตัวแปร
 • 4.6 อักขระพิเศษในภาษาไพธอน
 • 4.7 ตัวดำเนินการในภาษาไพธอน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

TH

อัพเดต 19.08.2566

LAB

 

 • LAB02

EN

6

บทที่ 5 คำสั่งควบคุมโปรแกรมและการทำซ้ำ

 • อัลกอริทึม และคำสั่งตัดสินใจเลือก
  • if
  • if..else
  • if..elif
 • อัลกอริทึม และคำสั่งทำซ้ำ
  • While
  • For
  • Range
  • Break

 

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

TH

LAB

 

 • LAB02

EN

7

บทที่ 6 ลิสต์และการทำงานกับลิสต์

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม
8 ข้อสอบระหว่างภาค
9 บทที่ 7 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

อัพเดต 18.09.2566

       
10 บทที่ 8 คลาสและวัตถุในภาษาไพธอน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

อัพเดต 23.09.2566

       
11 บทที่ 9 การรับทอดมรดก
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
       
12 บทที่ 10 การพ้องรูป
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • บทที่ 10 การพ้องรูป
       
13 บทที่ 11 GUI ในภาษาไพธอน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
       
14

บทที่ 12 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

 • 12.1 แนะนำฐานข้อมูล MySQL
 • 12.2 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
 • 12.3 การสร้างตาราง
 • 12.4 การเพิ่มข้อมูลในตาราง
 • 12.5 การแสดงข้อมูลในตาราง
 • 12.6 การลบข้อมูลในตาราง
 • 12.7 การลบตาราง
 • 12.9 การแสดงข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลด้วย ORDER BY

 

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Visual Studio Code
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
       
15 นำเสนอโครงงาน    
       
16 สอบปลายภาค    
       

Links

 

โครงงาน (Project 30%)

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) โดยใช้ภาษาไพธอนด้วยหลักการเชิงวัตถุ

3. จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบโปรแกรม
3.1 ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD )
3.2 ทำรูปเล่มรายงานจะตัองประกอบไปด้วเนื้อหาต่อไปนี้

 • รูปเล่มรายงาน
 • ปกหน้า หลัง
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทที่ 1
  • หลักการและเหตุผล /ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์
  • ขอบเขต
  • Glossary คำศัพท์
  • แผนการดำเนินงาน Gantt Chart
  • เครื่องมือที่ใช้
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • บทที่ 2 Unified Process
  • กระแสงาน
  • ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ
 • บทที่ 4 การออกแบบระบบ
  • การออกแบบหน้าจอโปรแกรม Layout / Wire Frame , Mockup
  • แผนภาพ System Architecture
  • แผนภาพ Component Diagram
  • แผนภาพ Deployment Diagram
  • ผลการทำงาน หน้าจอโปรแกรมภาษา ไพธอน
 • บทที่ 5 สรุป
  • สรุป และอภิปรายผล
  • ข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม

   

ตัวอย่างโครงงาน

โครงงาน

1.

ชื่อโครงงาน : ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

 • ภาษาที่ใช้พัฒนา : Java
 • เอกสาร : รูปเล่มรายงาน_การเก็บข้อมูลลูกค้า
ดาวน์โหลด

คลิปวิดีโอ

 • Youtube

โครงงานที่

2.

ชื่อโครงงาน : ระบบจัดการร้านค้าปลีก

 • ภาษาที่ใช้พัฒนา : Java
 • เอกสาร : รูปเล่มรายงานระบบจัดการร้านค้าปลีก
ดาวน์โหลด

คลิปวิดีโอ

 • Youtube

อ่านบทความทั้งหมด