สยามทูเดฟ

เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner , การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2019 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++
ศูนย์รวมเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ได้แก่ : วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ , วิชาเหมืองข้อมูล , วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ , วิชาการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ฯลฯ

อ่านต่อ..

ตารางสอน 2/2565 (ภาคปกติ วันจันทร์)

4122306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

(Web Programming)

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ รุ่น 64)

(วันจันทร์ เวลา 13.30 น. - 17.30 น.)

 

อ่านต่อ
...ตารางสอน 2/2565 (ภาคปกติ วันอังคาร )

4122306

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

(Object-Oriented Analysis and Design)

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ รุ่น 64)

(วันอังคาร เวลา 08.30 น. - 12.30 น.)

อ่านต่อ
...

4122506

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

(Object-Oriented Analysis and Design)

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ รุ่น 64)

(วันอังคาร เวลา 13.30 น. - 17.30 น.)

 

อ่านต่อ
...ตารางสอน 2/2565 (ภาคปกติ วันพุธ )

41223501

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึ่ม

(Algorithm Analysis and Design)

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ รุ่น 63)

(วันอังคาร เวลา 08.30 น. - 12.30 น.)

อ่านต่อ
...ตารางสอน 2/2565 (ภาค กศ. พบ. วันเสาร์)

4122309

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.พบ. รุ่น 52)

(วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.30 น.)

อ่านต่อ
...

4123412

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

(Internet of Things)

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.พบ. รุ่น 50)

(วันเสาร์ เวลา 13.30 น. - 17.30 น.)

อ่านต่อ
...ตารางสอน 2/2565 (ภาค กศ. พบ. วันอาทิตย์ )

4122506

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

(Algorithm Analysis and Design)

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.พบ. รุ่น 55)

(วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 12.30 น.)

อ่านต่อ
...