ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย generative Ai เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน)
  วันที่ 25 เมษายน 2567 เจอกันนะครับ.....

   

   

  กิจกรรม การอบรมการประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับเขียนหนังสือ/รายงาน และการสืบค้น

  ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

 
1. วันที่ 1 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

"การประยุกต์ใช้งาน Generative AI เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ"

2. กิจกรรม CIA 's Day
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Project-Based และ Problem-Based ประกอบกับการมาของปัญญาประดิษฐ์ที่จะทำให้โลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมนักศึกษาให้พร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาทั้ง 3 สาขาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย เป็นต้น

3. กิจกรรมการอบรม Generative AI เพื่องานวิจัย การอบรมประกอบ 4 คอร์ส
        1) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่องานวิจัย
        2) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการเรียนการสอน
        3 ) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการบริหาร
        4) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการนำเสนองานวิจัย และเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

( chatGPT , Bard AI , Alisa , canva , Adobe FireFly, ฯลฯ)

กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกทีนะครับ

... ... ............

 

...


...
IoT : ระบบแจ้งเตือนกล่องรับส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

[อ่านต่อ ...]

...

IoT : ชุดอุปกรณ์ช่วยสอน Arduino เบื้องต้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค กศ.พบ. รุ่น 50
[อ่านต่อ ...]
...
IoT : พัดลมควบคุมความเร็วด้วยอุณหภูมและการตรวจจับฝุ่น

[อ่านต่อ ...]

...
IoT : ระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่วและระบายอากาศอัตโนมัติ
...
OOAD

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

...
OOAD

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

การอบรมการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 23.02.2566

Web Programming

SKRU Web Programming Seminar

สร้างเมื่อ : 22.02.2566

อ่านต่อ

...

Deep Learning

การเรียนรู้เชิงลึก

สร้างเมื่อ : เร็ว ๆ นี้

อ่านต่อ
...

บทความล่าสุด

Adobe Dreamweaver

การเปลี่ยน WorkSpace ใน Adobe Dreamweaver CC

สร้างเมื่อ : 02.12.2565

อ่านต่อ

...

Deep Learning

การเรียนรู้เชิงลึก

สร้างเมื่อ : เร็ว ๆ นี้

อ่านต่อ
...อ่านบทความทั้งหมดLinks


............