SMART PNRU

The University Of Generative AI

 

อัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Generative AI

อัพเดตบทความเกี่ยวกับ Generative AI

 • กิจกรรม การอบรมการประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับเขียนหนังสือ/รายงาน และการสืบค้น

  ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

 • 11.11.2566 : รู้หรือยัง ? ขณะนี้เราสามารถสร้าง ai ของเราเองได้แล้วนะ โดย หากท่านมีความเชี่ยวชาญ ด้านใดก็สามารถอัพข้อมูลไปเหื่อให้ gpt มันสามารถเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญ เช่น อ. @Jackky มีความเชัยวชาญด้านการตลาด มี content และเนื้อหาเฉาะ ด้านนี้ก็สามารถใส่ไปใน gpt เพื่อให้ ai เรียนรู้ แล้วภ้าในอนาคต chatgpt เปิดเป็น store แล้วมีคนเข้ามาใช้งาน gpt ของอ. อาจจะได้ส่วนแบ่ง จากการเข้าใช้งานจาก user ได้นะ
 • 31.10.2566 : ChatGPT Plus เพิ่ม 2 ฟีเจอร์เวอร์ชั่น Beta ใหม่ ให้ผู้ใช้งาน อัพโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในไฟล์ได้แล้ว และเชื่อมการค้นหาข้อมูลกับ Bing ได้โดยอัตโนมัติ อัพเดตล่าสุด
 • 01.11.2566 : 30 AI tools for the classroom !!!
 • 01.11.2566 : แนะนำ : https://www.deepl.com/translator สำหรับแปลาภาษา (ตอนนี้ ยังไมรองรับภาษไทยนะครับ)
  ฟรี 3000 ตัวอักษร Free (up to 3,000 characters, 3 locked documents/mo, 10 glossary items). Starter $8.74/mo USD) and other paid plans offer unlimited text translations, more file translations, and more glossaries.
 • การประยุกต์ใช้_Generative_AI_เพื่องานวิจัย
 • การประยุกต์ใช้_Generative_AI_เพื่องานวิจัย


อ่านบทความ

อ่านบทความเกี่ยวกับ Generative AI


ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร    1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีทักษะด้าน Generative AI
    2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่ง AI

       Generative AI (Artificial Intelligence) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างข้อมูลใหม่ๆ ที่ดูเหมือนมาจากมนุษย์ โดยใช้โมเดลเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และเทคนิคการสร้างข้อมูล (data generation) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มีการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติ โดยโมเดลเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้ใน generative AI มักเรียกว่า "generative models" หรือ "generative neural networks" โดยพวกนี้รวมถึงโมเดลอินเทรนส์และโมเดลแบบรวมทั้งอื่นๆ ที่สามารถสร้างข้อมูลภาพ ข้อความ หรือเสียงใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและความคล้ายคลึงกับข้อมูลต้นฉบับได้.

โมเดล generative AI ที่น่ารู้จักได้แก่:

1. **Generative Adversarial Networks (GANs)**: GANs เป็นโมเดลที่ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ Generator และ Discriminator ที่ต่อสู้กันในกระบวนการการเทรน โดย Generator พยายามสร้างข้อมูลใหม่ให้คล้ายข้อมูลต้นฉบับมากที่สุด ในขณะที่ Discriminator พยายามจำแนกว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นของจริงหรือไม่ กระบวนการแข่งขันนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น.

2. **Variational Autoencoders (VAEs)**: VAEs เป็นโมเดลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลใหม่โดยใช้แนวคิดของการเรียนรู้แบบเข้าใจโครงสร้างข้อมูล (unsupervised learning) โดย VAEs มักถูกใช้ในงานสร้างรูปภาพ.

3. **Transformer Models**: Transformer models เช่น GPT (Generative Pre-trained Transformer) นับเป็นโมเดล generative AI ที่มีความสามารถในการสร้างข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมักถูกนำมาใช้ในงานสร้างข้อความ เช่น การเขียนบทความหรือแปลภาษา.

Generative AI มีการนำไปใช้ในหลายงานต่างๆ เช่น สร้างรูปภาพศิลปะ, การเขียนเนื้อหาที่ปรับแต่งได้, การสร้างเสียง, และประยุกต์ใช้ในด้านการสร้างข้อมูลที่ต้องการความสร้างสรรค์และความคล้ายคลึงกับมนุษย์.

 

 

ขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้านบนเป็นขั้นตอนหลักที่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ ดังนี้:

1. กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ:
- การกำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนแรกที่มหาวิทยาลัยต้องทำ ซึ่งจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะให้ชัดเจน
- จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้เป็นจริงในระยะยาวและระยะสั้น
- ประเมินสภาวะภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เช่น การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

2. จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน:
- การจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการปรับปรุงสิ่งสำคัญในมหาวิทยาลัย เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยี
- การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานจะต้องใช้งบประมาณและแผนงานที่เหมาะสมตามการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ:
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรมหาวิทยาลัย
- การสร้างโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างโอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่

4. จัดแผนปฎิบัติงานด้านมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ:
- การจัดแผนปฎิบัติงานเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนที่กำหนด
- การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนดหรือไม่

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ:
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเป็นขั้นตอนที่เน้นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีสนใจและเข้าร่วมในงานทางวิชาการหรือโครงการวิจัย

6. ดำเนินการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ:
- การดำเนินการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นขั้นตอนที่แนะนำให้มหาวิทยาลัยต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการที่กำหนด
- การดำเนินการอาจเป็นการจัดการหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

7. ประเมินผล ติดตาม และสรุปผลการดำเนินการ:
- การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยควรทำเพื่อตรวจสอบว่าแผนการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหรือไม่
- การติดตามคือการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของผลการดำเนินการ
- การสรุปผลจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงแผนการดำเนินการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนทั้ง 7 นี้เป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำๆ ในระยะเวลาเพื่อให้มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในสังคมและวงการวิชาการในปัจจุบันและอนาคต

 

 

กิจกรรมการอบรม Generative AI

กิจกรรมการอบรม Generative AI เพื่องานวิจัย การอบรมประกอบไปด้วย 4 คอร์ส
      ครั้งที่  1) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่องานวิจัย {วันที่ 25.07.2566}
      ครั้งที่ 2) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ {วันที่ 01.09.2566}
      ครั้งที่ 3 ) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสร้างคอนเทนต์และอินโฟกราฟิก {วันที่ 13.09.2566}
      ครั้งที่ 4) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการนำเสนองานวิจัย และเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

( chatGPT , Bard AI , Alisa , canva , Adobe FireFly, ฯลฯ)

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการอบรม

ครั้งที่ 1) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่องานวิจัย

รุ่น #01

สร้างเมื่อ : 25.07.2566

อ่านต่อ

...

ครั้งที่ 2) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

รุ่น #02

สร้างเมื่อ : 1.09.2566

อ่านต่อ
...

บทความล่าสุด

3 ) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการบริหาร

รุ่น #01

สร้างเมื่อ : xx.xx.xxx

อ่านต่อ

...

4) การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการนำเสนองานวิจัย และเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

รุ่น #01

สร้างเมื่อ : xx.xx.xxx

อ่านต่อ
...Links

 

ภาพกิจกรรมการอบรม Generative AI เพื่องานวิจัย รุ่นที่ #1 : วันที่ 25 ก.ค. 2566


............