รายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม (4123501)

(Algorithm Design and Analysis )

 

แผนการสอน
สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน
การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค
เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก
แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 
2 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม

อัพเดตล่าสุด 29.04.2566

3 บทที่ 2 การวิเคราะห์อัลกอริทึม
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 2 การวิเคราะห์อัลกอริทึม

อัพเดตล่าสุด 13.05.2566

4

บทที่ 3 อัลกอริทึมของการเรียงลำดับ

- Insertion Sort
- Heap Sort
- Selection Sort
- Shell Sort
- Bubble Sort

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 3 การเรียงลำดับ

อัพเดตล่าสุด 03.06.2566

5

บทที่ 3 อัลกอริทึมของการเรียงลำดับ (ต่อ)

- Quick Sort
- Merge Sort
- Radix

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 3 การเรียงลำดับ

อัพเดตล่าสุด 03.06.2566

6

บทที่ 4 เทคนิคการค้นหาข้อมูล(Searching Techniques)

- Sequential Search
- Indexed Sequential Search
- Binary Search

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของฟังก์ชัน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 4 เทคนิคการค้นหาข้อมูล(Searching Techniques)

อัพเดตล่าสุด 03.06.2566

7 บทที่ 5 การเติบโตของฟังก์ชัน
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของฟังก์ชัน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 5 การเติบโตของฟังก์ชัน
8 สอบระหว่างภาค ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และสอบปฏิบัติ เขียนโปรแกรมภาษาจาว ด้วย netbeanIDE  
9 บทที่ 6 เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
10 บทที่ 6 เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ (ต่อ)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับร เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
11 บทที่ 7 การโปรแกรมแบบพลวัต (Dynamic Programming)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
12 บทที่ 8 อัลกอริทึมเชิงละโมบ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบพลวัต
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
13 บทที่ 8 อัลกอริทึมเชิงละโมบ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบพลวัต
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
14 บทที่ 8 อัลกอริทึมเชิงละโมบ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
15

บทที่ 9 ขั้นตอนวิธีแบบกราฟและขั้นตอนวิธีแบบขนาน (Graph and Parallel algorithm )

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีแบบกราฟแล
  ะขั้นตอนวิธีแบบขนาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

 

 
       

โครงงาน (Project 30%)

 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามหัวข้อต่อไปนี้
  1. การเติบโตของฟังก์ชัน (Growth of Functions)
  2. เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ  (Divide and Conquer)
  3. การโปรแกรมแบบพลวัต (Dynamic Programming)
  4. อัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithm)
  5. ขั้นตอนวิธีแบบกราฟและขั้นตอนวิธีแบบขนาน (Graph and parallel algorithm )
 2. จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน
  1. ปก  ชื่อเรื่อง รายงาน …. สมาชิกในกลุ่ม …..เสนอ .. เป็นส่วนหนึ่งของ….. ปีการศึกษา
  2. คำนำ
  3. สารบัญ
  4. บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญ
  5. บทที่ 2 หลักการทำงานของ …
  6. บทที่ 3 ตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้งาน
  7. บรรณนุกรม
 3. จัดทำสไลด์และนำเสนอ เป็น Power Point ตามหัวข้อในเล่มรายงาน

 

ลำดับ

หัวข้อ

วันที่ / เวลา

1

การเติบโตของฟังก์ชัน (Growth of Functions)

…เวลา 9.30 – 10.30

2

เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ  (Divide and Conquer)

…เวลา 9.30 – 10.30

3

การโปรแกรมแบบพลวัต (Dynamic Programming)

…เวลา 9.30 – 10.30

4

อัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy algorithm)

…เวลา 9.30 – 10.30

5

ขั้นตอนวิธีแบบกราฟและขั้นตอนวิธีแบบขนาน (Graph and Parallel algorithm )

…เวลา 9.30 – 10.30


โครงงานที่ 1:

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 47 .

More

 

 

สัปดาห์ที่

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ
เนื้อหา

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ
กิจกรรม/สื่อการสอน

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ