คำฮธิบายรายวิชา อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things ) (4123412)

คำอธิบายรายวิชา   
          หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง สถาปัตยกรรมอินเทอร์ในทุกสิ่ง เครือข่ายการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง แนวทางการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับภาคธุรกิจ

 

 

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

 1. รายวิชามีการบูรการการเรียนการสอนกับงานวิจัยโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทำโครงงาน และ นำเสนองานในลักษณะงานวิจัย (Research-Based Learning)
 2. รายวิชานี้มีเอกสารประกอบ สื่อวิดีโอที่ทันสมัย ใช้ประกอบการเรียนการสอน
 3. รายวิชานี้มีสื่อการสอนที่เป็นสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงงาน (Project 30%)

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่ม(จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน)
     1. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า หัวข้อและตัวอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ IoTในงานต่าง ๆ แล้ว นำมาทำเป็นหัวข้อโครงงาน
     2. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ด้วย Arduino IDE + ภาษา C
     3. จัดทำเป็นโครงงาน และนำเสนอโดยบันทึกเป็นวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
     4. เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) และนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation

เอกสารประกอบการสอน

 

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน

การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค

เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก

แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

Course Syllabus Updated : 27.06.2566 +++


 

2

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     
     1.2 ประวัติของอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     1.3 องค์ประกอบของอินเตอร์ของทุกสิ่ง
     1.4 การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     1.5 ตัวอย่างโปรแกรม

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ IoT
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • โปรแกรม Arduino IDE
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
3

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT และ Arduino

     2.1 อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ Internet of Things
     2.2 การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Arduino
     2.3 การใช้งานโปรแกรม Arduino เบื้องต้น
     2.4 การใช้งาน Arduino คำสั่งตัดสินใจเลือก if else
     2.5 การใช้งาน Arduino คำสั่งทำซ้ำ
     2.6 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • โปรแกรม Arduino IDE
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • และใช้สื่อประสม

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT และ Arduino

Updated : 12.07.2566 +++

Video

4

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมหลอด LED

     3.1 อุปกรณ์พื้นฐานในการควบคุมหลอด LED
     3.2 ประเภทสัญญาณ Digital และ Analog
     3.3 การรับค่าจากปุ่ม / สวิตช์
     3.4 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมหลอด LED

อัพเดตล่าสุด 17.07.2566

5

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม
Sensor แสง อุณหภูมิ และความชื้น

     4.1 อุปกรณ์พื้นฐานเซ็นเซอร์ ตรวจจับ แสง อุณหภูมิ และความชื้น
     4.2 โปรแกรม เปิด-ปิด หลอด LED ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
     4.3 โปรแกรม เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น
     4.4 โปรแกรม เปิด-ปิด หลอดไฟ LED อัตโนมัติ ด้วยอุณหภูมิ
     4.5 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม
Sensor แสง อุณหภูมิ และความชื้น

อัพเดตล่าสุด 10.05.2566

EN

6

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมเซ็นเซอร์วัดระยะ, หน้าจอLCD, นาฬิกา

     5.1 แนะนำอุปกรณ์
     5.2 โปรแกรมเซ็นเซอร์วัดระยะทาง
     5.3 โปรแกรมแสดงข้อความออกทางหน้าจอ LCD
     5.4 โปรแกรมแสดง อุณหภูมิ และความชื้นออกทางหน้าจอ LCD
     5.5 ติดตั้ง Libraries Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น
     5.6 โปรแกรมตั้งเวลา เปิด-ปิด หลอด LED
     5.7 การประยุกต์ใช้งาน

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมเซ็นเซอร์วัดระยะ, หน้าจอLCD, นาฬิกา

อัพเดตล่าสุด 27.05.2566

Videos ตอนที่ 1

Videos ตอนที่ 2

Videos ตอนที่ 3

7

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk

     6.1 แนะนำอุปกรณ์
     6.2 โปรแกรม เปิด – ปิด หลอดไฟ 220v ด้วย Relay
     6.3 วิธีติดตั้ง NodeMCU ESP8266 v2
     6.4 แนะนำ  Blynk
     6.5 วิธีติดตั้ง Blynk
     6.6 โปรแกรม เปิด – ปิด ไฟ ด้วย Blynk

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk

  สอบระหว่างภาค ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง  
8

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk (ต่อ)

     7.1 แนะนำอุปกรณ์
     7.2 แนะนำฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmi
     7.3 ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL และ PhpMyAdmin
     7.4 แนะนำเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
     7.5 ก
ารเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
     7.6 การบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ และความชื้นลงในฐานข้อมูล MySQL ด้วย NodeMCU

  1. การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk
9

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ Arduino กับการใช้ NodeMCU ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL

  1. แนะนำอุปกรณ์
  2. การบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ และความชื้น
   ลงในฐานข้อมูล MySQL ด้วย NodeMCU
  3. การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ Arduino กับการใช้ NodeMCU ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
  บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ Arduino กับการใช้ NodeMCU กับ BLYNK   บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ Arduino กับการใช้ NodeMCU กับ BLYNK
 

ทที่ 9 การใช้งาน IoT บน NetPie

  1. แนะนำNetPie คืออะไร
  2. วิธีการติดตั้ง NetPI
  3. การใช้งาน NetPi
  4. การประยุกต์ใช้งาน IoT กับ NetPi
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
ทที่ 8 การใช้งาน IoT บน NetPie
10

บทที่ 9 Stepper Motor

  1. อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  2. โปรแกรมมอเตอร์ DC หมุน ซ้าย-ขวา
  3. โปรแกรมมอเตอร์ Servo หมุน 360 องศา
  4. โปรแกรมควบคุมการหมุนด้วยสเต็ปมอเตอร์
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 9 Stepper Motor

วิดีโอ ตอนที่ 1  

วิดีโอ ตอนที่ 2
 

 

บทที่ 10 Raspberry Pi

  1. การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi และการติดตั้งโปรแกรม
  3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi กับ IoT Platform
การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เทมเพลตแบบนำสเนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Poster Presentation)
 • เทมเพลตแบบฟอร์มนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Oral Presentation)
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 10 Raspberry Pi
11

กรณีศึกษา : การบูรณาการโครงงานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่งกับงานวิจัย

 • การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal)
 • รูปแบบการนำเสนองานวิจัย (Presentation)
 • การนำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster)
การนำเสนองานวิจัยรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
  นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
10 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 
       
11      
       
12      
       
13      
       
14      
       
15      
       
16      
       

หนังสือ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

แนะนำเว็บไซต์

อ้างอิง (Referrences)

 • http://www.siam2dev.com
 • https://www.aware.co.th/iot-คืออะไร/
 • https://www.entech.co.th/cctv-internet-of-things/?lang=th
 • https://www.uih.co.th/th/knowledge/nectec

 

 

โครงงาน (Project 30%)

 

โครงงานที่ :

1

 

อ่านต่อ
โครงงาน 1 : การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมว Cat Feeder
สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวละลิ้ม 6130122115007
2.นาย สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์ 6130122115011
3.นาย อนุตร คุณาธรรมกุล 6130122115016
4.นาย ปรัชญา จิตร์มา 6130122115021

 

วิดีโอ ตัวอย่างโครงงาน

.

โครงงานที่ :

2

 

อ่านต่อ
โครงงานที่ 2 : การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวละลิ้ม 6130122115007
2.นาย สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์ 6130122115011
3.นาย อนุตร คุณาธรรมกุล 6130122115016
4.นาย ปรัชญา จิตร์มา 6130122115021

 

อ่านต่อ
วิดีโอ ตัวอย่างโครงงาน

.

โครงงานที่ :

3

 

อ่านต่อ
โครงงานที่ 3 : การพัฒนาระบบปลูกผักกาดหอบแบบไฮโครพอนิกส์ โดยใช้ IoT
สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย ปริญญา

 

อ่านต่อ
วิดีโอ ตัวอย่างโครงงาน

.

โครงงานที่ :

4

 

อ่านต่อ
โครงงานที่ 4 : IOT เครื่องวัดระดับน้ำแจ้งเตือนผ่าน LINE
สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย ปริญญา

 

อ่านต่อ
วิดีโอ ตัวอย่างโครงงาน

.

โครงงานที่ :

5

 

อ่านต่อ
โครงงานที่ 5 : ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash)
สมาชิกในกลุ่ม
 1. นางสาว ชุติมา สุขสุมิตร 6430122113302
 2. นาย ธนพล นันที 6430122113308
 3. นาย ศิรสิทธิ์ วรรณวิโรจน์ 6230122115002
 4. นาย กิตติพร เมืองงาม 6230122115008

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กศ.พบ. รุ่น 50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ
วิดีโอ ตัวอย่างโครงงาน


...
IoT : ระบบแจ้งเตือนกล่องรับส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

[อ่านต่อ ...]

...

IoT : ชุดอุปกรณ์ช่วยสอน Arduino เบื้องต้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค กศ.พบ. รุ่น 50
[อ่านต่อ ...]
...
IoT : พัดลมควบคุมความเร็วด้วยอุณหภูมและการตรวจจับฝุ่น

[อ่านต่อ ...]

...
IoT : ระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่วและระบายอากาศอัตโนมัติ
...
IoT

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

...
IoT

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ