คำฮธิบายรายวิชา ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (4123204)

คำอธิบายรายวิชา   
การบริหารจัดการทรานแซกชัน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การปรับระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและการจัดการดีที่สุดเกี่ยวกับคิวรี่ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การบริหารจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บ การเขียนภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างขั้นสูง การใช้สโตร์โพรซีเยอร์และทริกเกอร์

 

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อศึกษาการจัดการฐานข้อมูล
 2. เพื่อ
 3. เพื่อ

โครงงาน (Project 30%)

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่ม(จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน)
     1.

เอกสารประกอบการสอน

 

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน
1
แนะนำรายวิชา การวัดและประเมินผล การทำโครงงาน
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 • course syllabus
       
2
บทที่ 1 ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 1 ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

แบบฝึกหัด

3
บทที่ 2 แนะนำระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2019
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server

บทที่ 2 แนะนำระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2019

แบบฝึกหัด

 

Link

     
4
บทที่ 3 คำสั่ง SQL
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
บทที่ 3 คำสั่ง SQL
     
5
บทที่ 4 View และการจัดการ VIEW
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
6 บทที่ 5 การจัดการ Transaction
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
บทที่ 5 การจัดการ Transaction [ download ] 12.09.2566
       
7 บทที่ 6 การบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
8 สอบระหว่างภาค ข้อสอบระหว่างภาค  
       
9 บทที่ 7 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
บทที่ 7 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล [ download ] 03.10.2566
       
10 บทที่ 8 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
11 บทที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
12 บทที่ 10 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
13 บทที่ 11 การเขียนภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างขั้นสูง
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
14 บทที่ 12 การใช้สโตร์โพรซีเยอร์และทริกเกอร์
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ Database System
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 • Ms-SQL Server
 
       
15 นำเสนอโครงงาน    
       
16 สอบปลายภาค    

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

แนะนำเว็บไซต์

 • http://www.siam2dev.com

อ้างอิง (Referrences)

 • http://www.siam2dev.com

 

 

โครงงาน (Project 30%)