คำอธิบายรายวิชา

      หลักการพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างเว็บแบบพลวัต โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ โดยใช้ภาษา แบบ Server-Side Script Client-Side Script และตัวเสริมต่างๆ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และโปรแกรม ประยุกต์ ในการพัฒนาเว็บไซต์ วิธีการจัดตั้งเว็บไซต์ วิธีการบำรุงรักษาเว็บไซต์ วิธีการบริหารเว็บไซต

วัตถุประสงค์รายวิชา
     1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
     2. ให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์
     3. ให้ผู้เรียนมีความรู้โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
     4. ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาเว็บไซต์ระบบงานสารสนเทศตามที่ผู้สอนกำหนด

โครงงาน (Project 30%)

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น กลุ่ม 5 คน
     1. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือหน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น ๆ
     2. ทำการออกแบบระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูล ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้
     3. ทำการนำเสนอโดยบันทึกเป็นวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
     4. เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) และนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation

แผนการสอน

แผนการสอน
สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค
การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

Course Syllabus


 

2

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3

บทที่ 2 ภาษา HTML เบื้องต้น

 • แนะนำ VS-Code เบื้องต้น
 • แนะนำ HTML เบื้องต้น
 • TAG และ Attributes
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

บทที่ 2 ภาษา HTML เบื้องต้น

บทที่ 2 ภาษา HTML เบื้องต้น_PART_2

บทที่ 2 ภาษา HTML เบื้องต้น_PART_3

4

บทที่ 3 HTML กับ CSS

 • CSS คืออะไร
 • การใช้งาน Visual Studio Code เบื้องต้น
 • โครงสร้างของ HTML
 • การทดสอบการทำงานของ HTML
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 3 HTML กับ CSS
5

บทที่ 4. HTML Table and Form

 • การสร้างตาราง
 • CSS กับตาราง
 • การประยุกต์ตาราง
 • การสร้างฟอร์ม
 • CSS กับฟอร์ม
 • การประยุกต์ใช้งานฟอร์ม
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 4. HTML Table and Form
6

บทที่ 5 Bootstrap

 • Bootstrap คืออะไร
 • เครื่องมือพื้นฐาน Bootstrap
 • การจัด Forms ด้วย Bootstrap
 • การใช้งาน Grid ในการจัดการ Format
 • Web Responsive
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 5 Bootstrap
7 บทที่ 6. Bootstrap_Navbar_Responsive
 • Cards
 • nav bar คืออะไร
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 6. Bootstrap_Navbar_Responsive
8 สอบระหว่างภาค    
9

บทที่ 7 Server Side Technology

 • Appserv
 • การดาวน์โหลด
 • การติดตั้ง
 • การใช้งาน appserv เบื้องต้น

 

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 7 Server Side Technology

10

บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เบื้องต้น

 • ตัวแปร
 • คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม
 • Form และ Table
 • การส่ง-รับค่าระหว่างฟอร์ม

 

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เบื้องต้น
11

บทที่ 9 การใช้งานฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin

 • การสร้างฐานข้อมูล
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การแก้ไข
 • การลบ
 • การสแดง
 • การค้นหาข้อมูล

 

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 9 การใช้งานฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin
12

บทที่ 9 การใช้งานฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmin

 • การสร้างฐานข้อมูล
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การแก้ไข
 • การลบ
 • การสแดง
 • การค้นหาข้อมูล

 

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
 
13

 

บทที่ 10 ตัวอย่างระบบงาน : กรณีศึกษาเว็บไซต์ขายสินค้า

 • การออกแบบหน้าจอ Login
 • การแสดงหน้าร้าน
 • การสั่งซื้อสินค้า
 • การยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • การชำระเงิน
 • ระบบหลังร้าน
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
 
14

 

บทที่ 10 ตัวอย่างระบบงาน : กรณีศึกษาเว็บไซต์ขายสินค้า

 • การออกแบบหน้าจอ Login
 • การแสดงหน้าร้าน
 • การสั่งซื้อสินค้า
 • การยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • การชำระเงิน
 • ระบบหลังร้าน
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัด
 
15 นำเสนอโครงงาน    
16 สอบปลายภาค    
       

โครงงาน (Project 30%)

ลำดับ

รายการ

คะแนน

กำหนดส่ง

1

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน (ตามจำนวน นศ.)

-

สัปดาห์ที่ 2

2

กำหนดชื่อเรื่องโครงงาน

-

สัปดาห์ที่ 2

3

ทำการวิเคราะห์ เพื่อหา Business Rule ของระบบงาน

10

สัปดาห์ที่ 4

4

ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

10

สัปดาห์ที่ 9

5

1) นำเสนองานด้วยการถ่ายทำเป็นวิดีโอและอัพโหลดขึ้น YoutTube

2)จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

10

สัปดาห์ที่ 15

 

กำหนดส่งโครงงาน (Project 30%)

ตัวอย่างโครงงาน

 

 

สัปดาห์ที่

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ
เนื้อหา

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ
กิจกรรม/สื่อการสอน

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

อ่านต่อ